Najnowsze wpisy

 

 

 

Działalność 01CYBERATON S.A. w 2017 – perspektywy i plany
Polska, dzięki wsparciu państwa oraz wymogą Unii Europejskiej, ma ogromny potencjał rozwoju w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Według celów wyznaczonych przez Unię Europejską Polska ma do 2020 roku osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.
W obecnej sytuacji ustawowo-prawnej farmy fotowoltaiczne nabrały na ważności w wyniku spadku zainteresowania energetyką wiatrową, która to stała się mniej opłacalna w związku z ograniczeniami co do minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań.
Wzrost zainteresowania zieloną energią, a w szczególności słoneczną, jest związany z bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza w dużych aglomeracjach (smog) powstałym w wyniku palenia węgla i innych substancji stałych celem uzyskania energii cieplnej.
Działania 01CYBERATON S.A. są skoncentrowane na projektowaniu i budowie elektrowni oraz obrocie tymi instrumentami, bez własnej produkcji prądu elektrycznego.
Spółka 01CYBERATON S. A. w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu znalezienie konkretnych lokalizacji spełniających wymogi technicznogeograficzne pozwalające na pozyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej przy wsparciu dotacji, które to będą uruchamiane na początku 2017 roku. (Pierwsza część konkursów dotyczących projektów farm PV została przełożona na pierwszy kwartał 2017 r.). Poniżej fragmenty z uzasadnienia organizatora:
„Podjęcie decyzji o anulowaniu konkursu wynika przede wszystkim z obecnego stanu niepewności prawnej, jaki powstał w związku projektem zmian Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), który w sposób znaczący utrudnia Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków składanych w ramach rozpoczętego naboru. W dniu 10.06.2016 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy OZE zgodnie z doniesieniami prasowymi). Zgodnie Regulaminem Oceny i Wyboru Projektów Oś Priorytetowa Gospodarka, konkurs może zostać anulowany w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. Dodatkową przesłanką potwierdzającą zasadność anulowania konkursu są wyniki naboru pierwszego konkursu w ramach którego do dofinansowania wybrano jedynie 6 projektów ze 121 złożonych. Trudności w pozyskaniu wsparcia stanowią niezmiernie ważny sygnał wskazujący na konieczność modyfikacji kryteriów wyboru projektów, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych”.).
Spółka przygotowane instalacje będzie nadzorować w procesie budowy i uruchamiania. Ponadto może pełnić rolę Generalnego Wykonawcy dla klientów indywidualnych będących w portfelu spółki. Uzyskane przychody przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozycji ekonomicznej spółki 01 Cyberaton S.A. wśród producentów instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Spółka 01CYBERATON S.A. w dalszym ciągu podtrzymuje swoje działania ukierunkowane na realizacje dużych projektów fotowoltaicznych. Spółka skupiła się na ustaleniu dobrej lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych mających potencjał w możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, spełnienia wymogów geograficzno–geodezyjnych i przyłączeniowych. Ważnym kryterium do spełnienia była realna możliwość uzyskania finansowania przy uwzględnieniu pozyskania dotacji, która to zwiększa zyskowność całego przedsięwzięcia. Równocześnie spółka prowadziła działania mące na celu pozyskanie inwestorów na zakup gotowych projektów fotowoltaicznych z opcją generalnego wykonawcy inwestycji.

Photovoltaik