Informacje finansowe

 
  2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 5 835 139,10 zł 2 100 039,45 zł 0,00 zł
Zysk ze sprzedaży 637 231,23 zł 221 275,16 zł -488 222,03 zł
Zysk na działalności operacyjnej 13 098 555,51 zł 195 773,53 zł -194 233,64 zł
Koszty działalności operacyjnej 5 197 907,87 zł 1 878 764,32 zł 488 222,03 zł
Przychody finansowe 703 242,81 zł 23,62 zł 1 000,00 zł
Koszty finansowe 245 396,24 zł 8 868,75 zł 189 209,40 zł
Aktywa ogółem 53 676 196,37 zł 35 681 013,67 zł 35 404 717,87 zł
Aktywa trwałe 47 653 612,05 zł 33 375 312,27 zł 33 610 785,21 zł
Aktywa obrotowe 6 022 584,32 zł 2 305 701,40 zł 1793932,,66
Kapitał własny 47 109 823,62 zł 33 591 406,26 zł 32 743 903,86 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 6 566 372,75 zł 2 089 607,41 zł 2 660 814,01 zł
- zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 279 553,44 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 6 566 372,75 zł 2 089 607,41 zł 2 381 260,57 zł
ROE 28,77 zł 0,56 zł -1,17 zł
ROA 25,25 zł 0,52 zł -1,08 zł