Informacje finansowe

 

 

2014

2013

2012

Przychody ze sprzedaży

5 835 139,10 zł

2 100 039,45 zł

0,00 zł

Zysk ze sprzedaży

637 231,23 zł

221 275,16 zł

-488 222,03 zł

Zysk na działalności operacyjnej

13 098 555,51 zł

195 773,53 zł

-194 233,64 zł

Koszty działalności operacyjnej

5 197 907,87 zł

1 878 764,32 zł

488 222,03 zł

Przychody finansowe

703 242,81 zł

23,62 zł

1 000,00 zł

Koszty finansowe

245 396,24 zł

8 868,75 zł

189 209,40 zł

Aktywa ogółem

53 676 196,37 zł

35 681 013,67 zł

35 404 717,87 zł

Aktywa trwałe

47 653 612,05 zł

33 375 312,27 zł

33 610 785,21 zł

Aktywa obrotowe

6 022 584,32 zł

2 305 701,40 zł

1793932,,66

Kapitał własny

47 109 823,62 zł

33 591 406,26 zł

32 743 903,86 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym

6 566 372,75 zł

2 089 607,41 zł

2 660 814,01 zł

- zobowiązania długoterminowe

0,00 zł

0,00 zł

279 553,44 zł

- zobowiązania krótkoterminowe

6 566 372,75 zł

2 089 607,41 zł

2 381 260,57 zł

ROE

28,77 zł

0,56 zł

-1,17 zł

ROA

25,25 zł

0,52 zł

-1,08 zł