Budownictwo

//ceberaton.iluna.pl/wp-content/uploads/2019/09/1.jpg

Polski rynek mieszkaniowy w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku charakteryzował się wzmożoną aktywnością i stabilnym poziomem cen. Rosnąca podaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, była równoważona przez aktywny popyt, co zablokowało większe zmiany cenowe.

Według danych WGN, w okresie styczeń – kwiecień 2015r. przeprowadzono o 16% więcej transakcji mieszkaniowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W rezultacie stosunek podaży do popytu wynosi obecnie 9 :1, podczas gdy w kwietniu 2014 było to 12 :1.

Stabilne ceny ofertowe utrzymują przede wszystkim mieszkania z segmentu cieszącego się od lat największym zainteresowaniem kupujących, tzn. 1-, 2- i małe 3-pokojowe, w dobrym standardzie i w tzw. dobrych lokalizacjach, chociaż i tu przy finalizowaniu transakcji możliwe są kilkuprocentowe upusty negocjacyjnych. Podobnie jak w poprzednim okresie, mieszkania z tej grupy nabywane są chętnie jako inwestycja, do późniejszego wynajmu.

Analizując zachowanie cen ofertowych mieszkań z rynku wtórnego w dłuższym okresie, tj. na przestrzeni roku, zauważa się jednak tendencję nieznacznego ich obniżania. Dotyczy to przede wszystkim mieszkań o dużych powierzchniach powyżej 60 – 65 mkw., lub zlokalizowanych w osiedlach oddalonych od centrum, albo o niższym standardzie.

Żródło: http://biznes.onet.pl

Fotowoltaika

//ceberaton.iluna.pl/wp-content/uploads/2019/09/2-1.jpg

Wykres: Moc Zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej od 2005 do 2014 roku, źródło: EurObserv’ER 2015

Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej na całym świecie i zaczynają przodować w ramach OZE, wyprzedzając elektrownie wiatrowe. Duży wpływ mają na to spadające ceny systemów fotowoltaicznych, w których innowacyjne rozwiązania pozwalają używać tańszych ale trwalszych materiałów.

Na rynku fotowoltaiki przodują takie kraje jak Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone. Również na rynku europejskim notuje się stały wzrost budowy instalacji PV. Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Europie możliwy był dzięki wprowadzeniu w wielu krajach systemu stałych taryf FiT. W krajach, w których wprowadzono taki mechanizm wsparcia, szybko rozwinęły się rynki urządzeń i usług, a także znacząco wzrósł udział tej technologii energii odnawialnej w miksie energetycznym. Dostrzeżono tam zalety fotowoltaiki, jako najbardziej ekologicznego i powszechnie dostępnego spośród wszystkich technologii odnawialnych źródeł. Dodatkową zaletę stanowi krótki czas realizacji inwestycji. O dużym zainteresowaniu fotowoltaiką i jej popularności świadczy niezmienne dwucyfrowe tempo wzrostu i roczny znaczący (mimo spowolnienia gospodarczego) przyrost mocy zainstalowanej.

Globalnym liderem w zainstalowanym potencjale fotowoltaiki są Niemcy, gdzie w ciągu ostatniej dekady zainstalowano około 38 GW instalacji fotowoltaicznych. (wg Raportu Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2015).

Polska natomiast, dzięki wsparciu państwa oraz wymogom Unii Europejskiej, ma ogromny potencjał rozwoju. Według celów wyznaczonych przez Unię Europejską Polska ma do 2020 roku osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Bardzo ważne dla rozwoju w Polsce OZE, w tym systemów fotowoltaicznych, ma przyjęcie przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 11 marca 2015 r. Ustawa o OZE, nad której projektem rząd pracował od 2011 r., wprowadza dla polskiego rynku energii odnawialnej szereg nowych regulacji, wśród których najważniejsze dotyczą ustanowienia nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, którzy uruchomią swoje instalacje i zaczną sprzedawać prąd do sieci po 1 stycznia 2016 r.

W 2014 roku zainstalowano w Polsce 16 MWp nowych mocy w elektrowniach PV, z czego 15,2 MWp stanowiły instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł znaczny przyrost mocy zainstalowanej, ponad 12 MWp, w tym 11,5 MWp stanowiły systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej tzw. ON-GRID.

Wiele osób otrzymało dofinansowanie z programów opartych na środkach unijnych i z NFOŚiGW, dzięki czemu decydowało się na inwestycje. Były to często źródła o mocy od 1 do 1,9 MWp, a także instalacje prosumenckie, których większa część realizowana była przez gminy na budynkach użyteczności publicznej. W latach 2014-2020 będzie zdecydowanie więcej środków na dofinansowania. Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV analiza prowadzonych w 2015 r. postępowań przetargowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wskazuje na rosnące zainteresowanie samorządów systemami fotowoltaicznymi, które mimo innego przeznaczenia zastępują obecnie instalacje kolektorów słonecznych. Z tego wynika, że przyrost mocy z elektrowni słonecznych w Polsce powinien się w najbliższym czasie zwiększać.

//ceberaton.iluna.pl/wp-content/uploads/2019/09/2-2.jpg

Wykres: Przyrost mocy w systemach fotowoltaicznych w Polsce, Źródło: Instytut Energii Odnawialnej

Obecnie największą farmą fotowoltaiczną w Polsce jest farma PV w Kolnie (woj. podlaskie) o mocy 1,84 MWp oddana do użytku przez AMB Energię w październiku 2014 r., która wyprzedziła pod względem wielkości oddane do użytku niemal w tym samym czasie: farmę fotowoltaiczną w Gdańsku (1,6 MWp, Energa) oraz farmę fotowoltaiczną w Gubinie (1,5 MWp, Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin). Pierwszą naziemną farmę fotowoltaiczną w Polsce zrealizowała Gmina Wierzchosławice w 2011 r. przy wsparciu środków unijnych oraz preferencyjnego finansowania z WFOŚiGW w Krakowie. Moc farmy PV w Wierzchosławicach to 1 MWp.

Instalacje fotowoltaiczne dzielą się na dwie grupy: on-grid i off-grid. Instalacje on-grid to takie instalacje, które są włączone bezpośrednio do sieci niskiego napięcia i pozwalają na odsprzedanie wyprodukowanego prądu zakładowi energetycznemu. Natomiast grupa off-grid to instalacje, w których wyprodukowany prąd jest zużywany na własne potrzeby. Są one droższe od instalacji on-grid, gdyż wymagają zakupu akumulatorów, które umożliwią gromadzenie wyprodukowanej w panelach energii elektrycznej i korzystanie z niej w razie potrzeby.

Analizy sprzedaży Instytutu Energii Odnawialnej wskazują na rosnący udział sprzedaży systemów typu on-grid. Ich udział w całkowitej sprzedaży wynosił w 2014 roku 75,2%.

Według danych Instytutu Energii Odnawialnej, aktualna skumulowana moc w instalacjach fotowoltaicznych (stan na koniec maja 2015 rok) wynosi 39,2 MWp.

W odniesieniu do przyrostu mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych w 2014 r. obroty na rynku wyniosły ponad 121 mln złotych, natomiast już w pierwszym kwartale 2015 roku sięgnęły prawie 100 mln złotych. Świadczy to o znacznym ożywieniu rynku.

Według najnowszych danych Instytutu rok 2014 zamknął się wynikiem 52 tys. sprzedanych sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 25,9 MWp. Część z nich już zainstalowano i oddano do użytku. Pozostałe zostały sprzedane i zostaną zamontowane w fazie realizacji poszczególnych inwestycji. Najwięcej modułów fotowoltaicznych zostało sprzedanych w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim oraz łódzkim.

Pomimo wzrostu instalowanych mocy instalacji fotowoltaicznych Polska nadal znajduje się na jednej z ostatnich pozycji w całej Unii. Znajduje to odzwierciedlenie również we wskaźniku mocy przypadającej na 1 mieszkańca. W Polsce to około 0,6 Wp/mieszkańca, podczas, gdy w Niemczech wartość ta wynosi ponad 470 Wp/mieszkańca, czyli prawie 800 razy więcej.

//ceberaton.iluna.pl/wp-content/uploads/2019/09/2-3.jpg

Wykres: Moc w systemach fotowoltaicznych przypadająca na 1 mieszkańca [Wp/mieszkańca], Żródło: EurObserv’ER 2015

Aktualne dane Instytutu Energii Odnawialnej, wskazują na działalność 261 firm w branży fotowoltaicznej. Najwięcej przedsiębiorstw skupionych jest w województwach: małopolskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim.

Biorąc pod uwagę rozwój rynku fotowoltaicznego zauważyć można, że również dystrybutorzy systemów fotowoltaicznych zaczynają bardziej perspektywicznie planować swoje dane sprzedażowe. Na podstawie danych Instytutu Energii Odnawialnej oraz prognozy rynkowej można wywnioskować, iż firmy spodziewają się w 2015 roku całkowitej sprzedaży na poziomie około 100 MWp. Zakładają, że około 95% całkowitego wolumenu sprzedaży będą stanowiły elektrownie typu on-grid.

Analizy ekonomiczne wykonane przez Instytut Energii Odnawialnej wskazują, że duże systemy PV będą rozwijać się dynamicznie od 2017 roku, ale już na przełomie lat 2018/2019 koszty produkcji energii z nowych instalacji słonecznych będą niższe, niż koszty energii z krajowego systemu energetycznego (instalacje fotowoltaiczne osiągną tym samym tzw. grid parity). Do tego czasu szczególnie aktywnie będzie się rozwijał rynek małych instalacji dla przemysłu oraz rynek mikroinstalacji prosumenckich.

Wg Instytutu Energii Odnawialnej, w perspektywie nadchodzących lat, największe szanse rozwoju mają instalacje prosumenckie, dodatkowo wspierane poprzez programy dofinansowania montażu i instalacji, np. w ramach PP PROSUMENT, którego budżet wynosi 800 mln zł, oraz wsparcie eksploatacyjne w systemie Taryf gwarantowanych FiT wdrażanych wraz z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku.

Według ostatniego badania opinii publicznej wykonanego przez TNS OBOP na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej, ponad jedna czwarta badanych chciałaby korzystać w swoich gospodarstwach domowych z energii słonecznej. Co szósty respondent jest zainteresowany małymi elektrowniami fotowoltaicznymi.