Raporty bieżące

22-01-2019 13:22:31 bieżący 01/2019 01C Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 01CYBERATON Spółka Akcyjna
29-11-2018 17:11:17 bieżący 13/2018 01C Emisja obligacji serii A 01CYBERATON Spółka Akcyjna
31-10-2018 17:14:25 kwartalny 12/2018 01C Raport okresowy za III kwartał 2018 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna
14-11-2018 18:27:51 bieżący 11/2018 01C Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta 01CYBERATON Spółka Akcyjna
31-10-2018 17:14:25 bieżący 10/2018 01C Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14-08-2018 17:02:37 kwartalny 09/2018 01C Raport okresowy za II kwartał 2018 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna
28-06-2018 17:28:29 bieżący 08/2018 01C Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
01-06-2018 17:15:43 bieżący 07/2018 01C Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku
31-05-2018 00:34:26 roczny 06/2018 01C Raport roczny za rok 2017 uzupełnienie
31-05-2018 00:00:18 roczny 05/2018 01C Raport roczny za rok 2017.
15-05-2018 18:52:49 kwartalny 04/2018 01C Raport okresowy za I kwartał 2018 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna
15-03-2018 15:26:43 bieżący 03/2018 01C Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 01CYBERATON Spółka Akcyjna
14-02-2018 18:46:27 kwartalny 02/2018 01C Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
12-01-2018 10:07:40 bieżący 01/2018 01C Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 01CYBERATON Spółka Akcyjna

2018 r.

18-12-2017 16:30:58 bieżący 21/2017 01C Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
18-12-2017 16:27:43 bieżący 20/2017 01C Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2017-11-14 18:23:12 kwartalny 19/2017 01C Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
2017-08-16 17:17:11 bieżący 18/2017 01C Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA.
2017-08-44 20:34:14 kwartalny 17/2017 01C Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
2017-06-30 17:12:24 bieżący 16/2017 01C Zmiany w Zarządzie 01 CYBERATON S.A.
2017-06-28 17:47:07 bieżący 15/2017 01C Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28. czerwca 2017 r.
2017-06-01 23:36:33 bieżący 14/2017 01C Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
2017-06-01 21:35:36 roczny 13/2017 01C Raport roczny 01CYBERATON S.A. za 2016 rok – pełny
2017-05-31 22:55:35 roczny 12/2017 01C Raport roczny 01CYBERATON S.A. za 2016 rok.
2017-05-31 20:29:23 bieżący 11/2017 01C Z uwagi na Regulamin ASO – anulowanie treści ogłoszenia o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016 r.
2017-05-26 20:14:36 bieżący 10/2017 01C Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok.
2017-05-15 18:06:48 kwartalny 9/2017 01C Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-04-12 20:24:58 bieżący 8/2017 01C Zmiana w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.
2017-04-03 10:02:13 bieżący 7/2017 01C Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2017-02-21 19:49:29 bieżący 6/2017 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.
2017-02-15 17:25:13 kwartalny 5/2017 01C Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
2017-01-19 13:40:51 bieżący 4/2017 01C Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016
2017-01-13 15:19:49 bieżący 3/2017 01C Życiorys członka Rady Nadzorczej
2017-01-11 19:01:32 bieżący 2/2017 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.
2017-01-03 12:44:27 bieżący 1/2017 01C Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2016-12-05 17:01:58 bieżący 28/2016 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.
2016-12-01 23:32:20 bieżący 27/2016 01C Powołanie Prezesa Zarządu 01 CYBERATON S.A.
2016-11-14 20:51:34 kwartalny 26/2016 01C Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-10-31 14:14:24  bieżący  25/2016  01C Złożenie przez Emitenta wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji Giełdy Papierów Wartościowych
2016-10-31 14:12:29  bieżący  24/2016  01C Zawarcie przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z PKO BP S.A.
2016-10-31 14:10:26 bieżący 23/2016 01C Ograniczenie ilości akcji w obrocie giełdowym poprzez wycofanie przez 01CYBERATON wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu 30.000.000 akcji serii W
2016-10-26 19:09:15 bieżący 22/2016 01C Zmarł Prezes Zarządu 01CYBERATON S.A.
2016-09-14 19:55:53  bieżący  21/2016  01C Wykonanie zysku na zbyciu pakietu 21.000.000 sztuk akcji BLACK PEARL S.A. przez 01 CYBERATON S.A. oraz obniżenie poziomu zaangażowania poniżej progu 5%
2016-09-12 17:54:19  bieżący  20/2016  01C Zmiany w zarządzie Emitenta
2016-09-09 16:15:12 bieżący 19/2016 01C 01CYBERATON S.A. sprzedał 100% udziałów w PL 2011 Sp. z o.o. wypracowując zysk operacyjny
2016-08-16 17:30:17 bieżący 18/2016 01C Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-08-08 19:43:25 bieżący 17/2016 01C Powołanie Prezesa Zarządu 01 CYBERATON S.A..
 2016-06-30 17:25:41  bieżący  16/2016  01C Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku.
2016-06-03 17:50:12 bieżący 15/2016 01C Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
2016-06-02 12:04:45 bieżący 13/2016 01C Zmiana w składzie Zarządu 01CYBERATON S.A.
2016-05-31 11:02:07 bieżący 12/2016 01C Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r.
2016-05-16 16:44:33 bieżący 10/2016 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2016-05-10 13:38:50 bieżący 9/2016 01C 01CYBERATON S.A. laureatem tytułu GEPARDA BIZNESU 2015. Wartość rynkową Spółki oszacowano na ponad 195 mln zł, a dynamikę wartości na 681,7%.
2016-04-01 20:32:22 bieżący 8/2016 01C Powzięcie przez Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej
2016-04-01 20:28:01 bieżący 7/2016 01C Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki 01CYBERATON S.A. rezygnacji jednego z członków Zarządu
2016-03-21 16:32:46 bieżący 6/2016 01C Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem Akcji serii W do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
2016-03-09 22:21:33 bieżący 5/2016 01C Powzięcie przez Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informacji o rezygnacji dwóch członków Rady Nadzorczej
2016-03-08 19:55:35 bieżący 3/2016 01C Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015
2016-02-19 17:32:06 bieżący 3/2016 01C Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-19 13:00:12 bieżący 1/2016 01C Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-29 12:58:12 bieżący 57/2015 01C Akwizycja dokonana przez 01CYBERATON S.A. :
zakup elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW poprzez nabycie 100% udziałów w spółce PL 2011 Sp. z o.o.
2015-12-22 18:41:01 bieżący 56/2015 01C Powołanie członka Zarządu,
Zbigniew Staszewski – sylwetka zawodowa nowo powołanego Prezesa Zarządu
2015-12-11 18:10:24 bieżący 55/2015 01C 01CYBERATON S.A. – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki 01CYBERATON S.A. rezygnacji jednego z członków Zarządu
2015-12-10 8:41:41 bieżący 54/2015 01C Grzegorz Kaczorowski – sylwetka zawodowa nowo powołanego Prezesa Zarządu
2015-12-03 08:38:05 bieżący 53/2015 01C Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze emisji akcji serii W oraz publikacja tekstu jednolitego Statutu- uzupełnienie
2015-12-02 20:38:14 bieżący 52/2015 01C Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze emisji akcji serii W oraz publikacja tekstu jednolitego Statutu Spółki
2015-11-30 17:13:02 bieżący 51/2015 01C 01CYBERATON S.A. – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2015-11-19 18:42:01 bieżący 50/2015 01C 01CYBERATON S.A. – Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego
2015-11-18 17:00:49 bieżący 49/2015 01C Życiorysy zawodowe osób Zarządzających spółką 01CYBERATON S.A.
2015-11-18 16:40:58 bieżący 48/2015 01C Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split) – 25 listopada pierwszy dzień notowań akcji 01C po splicie.
2015-11-12 16:06:59 bieżący 46/2015 01C Zmiana daty wymiany (podziału) akcji spółki 01CYBERATON S. A.
2015-11-09 12:20:11 bieżący 45/2015 01C Zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz otrzymanie pełnego wynagrodzenia przez 01CYBERATON S.A.
2015-10-16 14:06:07 bieżący 42/2015 01C Zmiana podstawowego profilu działalności 01CYBERATON S.A. z handlu klasycznego na wytwarzanie energii elektrycznej oraz przeniesienie siedziby do Warszawy
2015-10-12 18:38:52 bieżący 41/2015 01C Udzielenie 01CYBERATAN S.A przez Austryjacki Fundusz Gwarancyjny gwarancji ubezpieczeniowych na kwotę 5.000.000 zł.
2015-09-30 17:04:02 bieżący 40/2015 01C STRATEGIA 01CYBERATON S.A. na IV kwartał 2015r. i 2016r.
2015-09-25 16:17:45 bieżący 39/2015 01C Realizacja Strategii 01CYBERATON S.A – rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznych w Gminie Bukowina Tatrzańska.
2015-08-28 09:31:38 bieżący 38/2015 01C Strategia dla 01CYBERATON S.A na okres : 2015/2016 .
2015-08-19 11:54:52 bieżący 37/2015 01C Przekazanie do dyspozycji KDPW środków na wypłatę dywidendy
2015-08-12 09:26:23 bieżący 36/2015 01C Podział funkcji w ramach Rady Nadzorczej Spółki
2015-08-10 15:51:14 bieżący 35/2015 01C Dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki.
2015-08-05 15:46:21 bieżący 33/2015 01C Zmiana terminu publikacji Raportu za II kwartał 2015r.
2015-07-23 15:53:07 bieżący 32/2015 01C Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.
2015-07-01 14:13:59 bieżący 31/2015 01C 01CYBERATON S.A. – Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-07-01 14:08:31 bieżący 30/2015 01C 01CYBERATON S.A. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r.
2015-07-01 13:33:39 bieżący 29/2015 01C Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zmieniających Statut Spółki
2015-07-01 13:29:22 bieżący 28/2015 01C Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. i wypłaty dywidendy.
2015-07-01 13:17:15 bieżący 27/2015 01C Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki
2015-07-01 13:04:38 bieżący 26/2015 01C Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2015 roku.
2015-06-25 13:28:01 bieżący 25/2015 01C Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014r. Zgłoszenie Uzupełnionego projektu uchwały dotyczącej ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2015r.
2015-06-22 14:21:57 bieżący 23/2015 01C Termin przekazania rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
2015-06-18 15:51:36 bieżący 22/2015 01C Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30
2015-06-15 22:49:58 bieżący 21/2015 01C Elektrownia zbudowana przez 01CYBERATON S.A. w miejscowości Guja rozpoczęła produkcje prądu.
2015-06-10 13:19:23 bieżący 20/2015 01C Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza
2015-06-03 22:00:54 bieżący 19/2015 01C Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał.
2015-05-08 23:48:50 bieżący 17/2015 01C Wybór Biegłego Rewidenta do badania Sprawozdania finansowego za rok 2014.
2015-04-27 21:04:23 bieżący 16/2015 01C 01CYBERATON S.A. został zaproszony do wstąpienia do Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej Budownictwa
2015-04-27 21:01:12 bieżący 15/2015 01C Certyfikat Wiarygodnej Firmy dla 01CYBERATON S.A.
2015-04-21 17:08:58 bieżący 14/2015 01C Gotowość zakupu nieruchomości i budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 30MW.
2015-04-20 22:14:09 bieżący 13/2015 01C Rozpoczęcie negocjacji zakupu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW.
2015-04-14 09:14:51 bieżący 12/2015 01C 01CYBERATON S.A. ROZPOCZĄŁ PROCES WYBORU WYKONAWCY INSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ 0,5 MW w miejscowości Jamy.
2015-04-09 20:20:57 bieżący 11/2015 01C Powołanie Prokurenta w Spółce 01CYBERATON S.A.
2015-03-31 16:46:26 bieżący 10/2015 01C Przejęcie firmy KG XLVI Sp. z o.o. przez 01CYBERATON S.A. Nabycie firmy Solarian Sp. z o.o. właściciela nieruchomości wraz z prawem do elektrowni fotowoltaiczne
2015-03-20 13:06:15 bieżący 9/2015 01C Zawarcie Umowy konsorcjum 01CYBERATON S.A. z Funduszem 12Victoria SKA na realizację własnego przedsięwzięcia w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW
2015-03-19 12:07:59 bieżący 8/2015 01C Kwartalna rewizja portfela Indeksu NCIndex
2015-03-16 15:45:30 bieżący 7/2015 01C Kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30.
2015-03-13 15:50:07 bieżący 6/2015 01C Umowa między 01CYBERATON S.A. a Biomass Energy Project S.A. wydłużająca współpracę do 2035r.
2015-03-12 12:51:10 bieżący 5/2015 01C Kluczowa Informacja w sprawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która skutkuje wzrostem rentowności inwestycji 01CYBERATON S.A.
2015-03-03 10:39:13 bieżący 4/2015 01C Zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Guja”.
2015-02-04 21:20:21 bieżący 2/2015 01C Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-02-02 19:21:19 bieżący 1/2015 01C Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Animatorem Rynku dla akcji 01CYBERATON S.A.
2014-12-18 15:39:09 bieżący 43/2014 01C Zawarcie przez 01CYBERATON S.A kolejnych 84. Umów na wykonanie małych elektrowni domowych.
2014-12-03 17:16:26 bieżący 42/2014 01C 01CYBERATON S.A. kończy budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW.
2014-11-12 15:16:09 bieżący 40/2014 01C 01CYBERATON S.A. rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW.
2014-11-11 13:00:55 bieżący 39/2014 01C Umowa sprzedaży i dostawy elementów do realizacji elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja
2014-11-10 17:39:37 bieżący 38/2014 01C Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych
2014-11-06 22:35:34 bieżący 37/2014 01C Płynność akcji 01CYBERATON S.A – powodem zwolnienia Emitenta z konieczności posiadania Animatora Rynku, którego obowiązki pełnił BDM S.A.
2014-11-03 20:27:31 bieżący 36/2014 01C Umowa Kluczowego Znaczenia
2014-10-02 16:33:12 bieżący 35/2014 01C 01CYBERATON S.A zawarł kolejnych 100 Umów na wykonanie elektrowni przydomowych.
2014-08-29 09:38:32 bieżący 34/2014 01C Kontrakt o wartości przekraczającej 6.000.000zł na realizację farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW.
2014-08-08 08:20:13 bieżący 32/2014 01C Umowy na instalacje fotowoltaiczne małych mocy dla gospodarstw domowych zakontraktowane na ponad 2 900 000zł.
2014-07-03 21:25:16 bieżący 31/2014 01C Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30. czerwca 2014r.
2014-06-17 22:26:35 bieżący 30/2014 01C 01CYBERATON S.A.- nowa pozycja na GPW, w Indeksie NCIndex30.
2014-06-11 18:24:49 bieżący 29/2014 01C Reasumpcja projektu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-11 11:38:36 bieżący 28/2014 01C Informacja o stanie zaangażowania głównych akcjonariuszy.
2014-06-05 20:06:14 bieżący 27/2014 01C Informacja Zarządu 01CYBERATON S.A. w sprawie Umowy Inwestycyjnej.
2014-06-04 11:55:24 bieżący 25/2014 01C Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A.
2014-05-31 22:22:15 bieżący 24/2014 01C 01CYBERATON S.A. termin publikacji Raportu Rocznego za 2013 rok.
2014-05-30 19:34:24 bieżący 23/2014 01C Umowa dotycząca instalacji fotowoltaicznych małych mocy dla gospodarstw domowych.
2014-04-22 15:56:25 bieżący 21/2014 01C 01CYBERATON S.A. zawarł umowę z Biomass Energy Project S.A.
2014-04-17 08:27:46 bieżący 20/2014 01C 01CYBERATON S.A. uznany „Wiarygodną Firmą”
2014-04-16 20:24:31 bieżący 19/2014 01C Portfele wiodących akcjonariuszy pozostają nienaruszone.
2014-04-15 09:11:53 bieżący 18/2014 01C Spółka 01CYBERATON S.A. całkowicie spłaciła wszelkie zobowiązania wobec Skarbu Państwa
2014-04-11 07:29:07 bieżący 17/2014 01C Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał kluczowe dla Spółki „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek” przez 01CYBERATON S.A.
2014-04-09 08:39:53 bieżący 16/2014 01C 01CYBERATON S.A. realizuje strategie rozwoju w zakresie działalność w obszarze energetyki odnawialnej – Umowa Wyłączności Dystrybucji paneli fotowoltaicznych.
2014-04-04 11:01:15 bieżący 15/2014 01C Spółka 01CYBERATON S.A. spłaciła zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wystąpiła o „Zaświadczenie o niezaleganiu „
2014-04-03 19:14:28 bieżący 14/2014 01C Zarząd 01CYBERATON S.A. informuje, iż rozpoczął negocjacje Umowy Inwestycyjnej.
2014-04-02 22:52:45 bieżący 13/2014 01C Spółka 01CYBERATON S.A spłaciła saldo zobowiązań wobec Domu Maklerskiego BDM S.A. odstępując od zamiany długu na skupione przez siebie w grudniu 2013 roku akcje
2014-03-31 08:56:10 bieżący 11/2014 01C 22. pozycja 01CYBERATON S.A. w Indeksie największych spółek zakwalifikowanych do NCIndex30 poparta zaliczeniem Emitenta do walorów bezpiecznych.
2014-03-17 08:48:55 bieżący 10/2014 01C 01CYBERATON S.A. została przywrócona przez GPW do grona największych Spółek Rynku NewConnect i zakwalifikowana do Indeksu NCIndex30.
2014-03-06 20:11:21 bieżący 9/2014 01C Termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok.
2014-02-25 09:21:21 bieżący 8/2014 01C Informacja nadzwyczajna Zarządu Spółki 01CYBERATON S.A. dotycząca Raportu za IV kwartał 2013r.
2014-02-19 08:58:31 bieżący 7/2014 01C Zarząd 01CYBERATON S.A. informuje, że uzyskał odpowiedź ZUS na wniosek Spółki.
2014-02-06 16:19:10 bieżący 5/2014 01C 01CYBERATON S.A. ROZWIJA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI realizowanej w zakresie umowy z IFX.
2014-02-04 14:50:42 bieżący 4/2014 01C Wybór Audytora dla 01Cyberaton S.A.
2014-02-04 07:35:36 bieżący 3/2014 01C Portfele wiodących akcjonariuszy pozostają nienaruszone.
2014-02-02 12:29:14 bieżący 2/2014 01C Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
2014-01-08 15:47:08 bieżący 1/2014 01C 4. miejsce 01CYBERATON S.A. na NewConnect – raport grudzień 2013r.
2013-12-22 21:55:50 bieżący 45/2013 01C Skupu akcji własnych 01CYBERATON S.A. w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
2013-12-19 22:33:26 bieżący 44/2013 01C Portfele wiodących akcjonariuszy pozostają nienaruszone.
2013-12-18 18:21:05 bieżący 43/2013 01C Zmiany organizacyjne w Zarządzie Spółki.
2013-12-16 15:58:58 bieżący 42/2013 01C Zakup przez 01CYBERATON S.A. linii do wytwarzania energii elektrycznej.
2013-12-12 13:05:51 bieżący 41/2013 01C Fundamentalna poprawa sytuacji ekonomicznej 01CYBERATON S.A.
2013-12-10 18:47:05 bieżący 40/2013 01C Portfele wiodących akcjonariuszy pozostają nienaruszone.
2013-12-06 12:46:52 bieżący 39/2013 01C Umowa Międzynarodowa Kluczowego Znaczenia
2013-12-05 14:06:11 bieżący 38/2013 01C Znaczące Zdarzenie Gospodarcze – Umowa Wyłączności Handlu Metalami Ziem Rzadkich
2013-11-08 13:58:06 bieżący 36/2013 01C Wzrost pozycji 01CYBERATON S.A. -GPW NewConnect (raport październik 2013)
2013-10-02 11:16:50 bieżący 35/2013 01C Wzrost pozycji 01CYBERATON S.A. -GPW NewConnect (raport wrzesień 2013)
2013-10-02 09:15:20 bieżący 34/2013 01C Negocjacje spłaty zobowiązań wobec ZUS.
2013-10-01 22:20:13 bieżący 33/2013 01C Informacja Zarządu
2013-09-23 14:41:05 bieżący 32/2013 01C 01CYBERATON S.A. został zakwalifikowany przez GPW do indeksu NCIndex30.
2013-06-11 11:29:12 bieżący 30/2013 01C Rejestracja zmian w statucie Spółki
2013-05-21 08:04:28 bieżący 29/2013 01C Powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki – kwalifikacje
2013-05-21 08:01:03 bieżący 28/2013 01C Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013-05-16 13:24:24 bieżący 27/2013 01C Uzasadnienie zmian organizacyjnych w Zarządzie 01CYBERATIN S.A.
2013-05-14 17:43:37 bieżący 25/2013 01C Zmiany organizacyjne w Zarządzie Spółki
2013-05-14 16:03:10 bieżący 24/2013 01C Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13.05.2012r.
2013-04-24 16:19:45 bieżący 23/2013 01C Wykonanie obowiązku złożenia zaległych rocznych sprawozdań finansowych za lata 2010 i 2011 do KRS
2013-04-24 16:13:00 bieżący 22/2013 01C Zmiana profilu działalności Spółki
2013-04-12 20:18:50 bieżący 21/2013 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2013-04-08 15:03:12 bieżący 20/2013 01C Główni inwestorzy: Skopowski Sp.Kom. oraz Wiceprezes Zarządu 01CYBERATON S.A jak i Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej -poinformowali Zarząd Spółki, iż od chwil
2013-04-08 14:55:47 bieżący 19/2013 01C Informacja o stanie posiadania akcji.
2013-03-27 20:22:17 bieżący 18/2013 01C Zawarcie znaczącej umowy.
2013-03-19 09:28:52 bieżący 17/2013 01C Podniesienie wartości nominalnej akcji.
2013-03-11 17:33:43 bieżący 16/2013 01C Komunikat KDPW
2013-03-11 17:07:32 bieżący 15/2013 01C Dopuszczenie przez GPW do obrotu akcji rekompensacyjnych serii K i N oraz akcji serii M i T.
2013-03-08 20:34:41 bieżący 14/2013 01C Pierwszy dzień notowania akcji serii K, M, N, T
2013-03-08 08:14:53 bieżący 13/2013 01C Przerwa w notowaniach akcji
2013-02-19 15:30:14 bieżący 12/2013 01C Zmiana profilu działalności Spółki.
2013-02-01 11:18:35 bieżący 10/2013 01C Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 31.01.2012r.
2013-01-10 11:59:15 bieżący 9/2013 01C Uruchomienie platformy PatentBroker.pl
2013-01-09 23:45:32 bieżący 8/2013 01C Zmiany w projekcie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2013r.
2013-01-09 14:37:40 bieżący 7/2013 01C Uruchomienie portalu PolskiRynekMetaliZiemRzadkich.pl
2013-01-08 13:21:52 bieżący 6/2013 01C Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
2013-01-04 16:54:18 bieżący 4/2013 01C Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2013r.
2013-01-04 16:46:29 bieżący 3/2013 01C Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2013-01-02 18:19:42 bieżący 2/2013 01C Informacja Zarządu
2013-01-02 18:16:26 bieżący 1/2013 01C INFORMACJA ZARZĄDU
2012-12-22 16:02:40 bieżący 95/2012 01C Uchwała Rady Nadzorcza o wyborze Audytora.
2012-12-18 13:45:34 bieżący 94/2012 01C KOMUNIKAT ZARZĄDU
2012-12-13 22:34:17 bieżący 93/2012 01C Ugoda z Domem Maklerskim BDM S.A.
2012-12-13 22:30:26 bieżący 92/2012 01C Umowa o pełnieniu funkcji Animatora.
2012-12-11 17:17:51 bieżący 91/2012 01C Umorzenie wierzytelności
2012-11-26 16:08:24 bieżący 90/2012 01C Przerwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2012-11-22 21:06:40 bieżący 89/2012 01C 01CYBERATON SA uchwała Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2012 r.
2012-11-22 21:03:53 bieżący 88/2012 01C 01CYBERATON SA odwołanie Prokury z dnia 21.11.2012 r.
2012-10-29 22:33:34 bieżący 86/2012 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 26 listopada 2012 r. na godzinę 9.30
2012-10-23 19:11:30 bieżący 85/2012 01C Akcje rekompensacyjne
2012-10-23 19:08:18 bieżący 84/2012 01C Uzupełnienie sprawozdania z dokonanej analizy sytuacji finansowej oraz perspektyw na przyszłość Spółki
2012-10-17 19:01:04 bieżący 83/2012 01C Wniosek do ENEA
2012-10-17 18:58:52 bieżący 82/2012 01C Zawarcie znaczącej umowy
2012-10-04 18:47:21 bieżący 81/2012 01C Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 04.10.2012r
2012-10-02 21:02:33 bieżący 80/2012 01C Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
2012-10-02 20:53:06 bieżący 79/2012 01C Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2012-10-02 18:31:02 bieżący 78/2012 01C : Informacja o nałożeniu obowiązku uzupełnienia dokumentu przekazanego raportem bieżącym nr 74/2012
2012-08-26 20:16:59 bieżący 77/2012 01C Rejestracja w KRS zmiany: nowa firma Spółki oraz scalenia akcji Spółki
2012-08-01 16:28:01 bieżący 76/2012 01C Przyjęte kierunki Rozwoju Spółki.
2012-08-01 16:19:01 bieżący 75/2012 01C Powołanie Pana Janusza Skopowskiego na Prokurenta Spółki_kwalifikacje.
2012-07-31 22:09:58 bieżący 74/2012 01C Sprawozdanie z dokonanej analizy sytuacji finansowej oraz perspektyw na przyszłość Spółki z dnia 30 lipca 2012r.
2012-07-31 22:04:32 bieżący 73/2012 01C Zmiana oficjalnej strony Spółki w związku z uchwałą WZ z dnia 30 lipca 2012r
2012-07-30 19:10:17 bieżący 71/2012 01C Podjęte uchwały na WZ Spółki w dniu 30.07.2012r.
2012-07-30 19:05:07 bieżący 70/2012 01C Zmiana terminu zamieszczenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2012r.
2012-07-30 15:03:57 bieżący 69/2012 01C Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki _ kwalifikacje
2012-07-30 15:00:48 bieżący 68/2012 01C Rezygnacja z RN_ Sylwia Parys Pereta
2012-07-29 11:49:04 bieżący 67/2012 01C Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki_ rejestracja przez KRS emisji akcji serii N Spółki.
2012-07-20 15:30:04 bieżący 66/2012 01C wezwanie do podania numeru rachunku inwestycyjnego Akcjonariusza
2012-07-18 08:59:20 bieżący 65/2012 01C Istotna Informacja wykup wierzytelności
2012-07-12 15:45:13 bieżący 64/2012 01C Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2012-07-09 20:36:18 bieżący 63/2012 01C WZ SPÓŁKI w dniu 30.07.2012r uzupełnienie porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów Uchwał
2012-07-06 21:29:30 bieżący 62/2012 01C Raport dot. zamknięcia subskrypcji emisji akcji serii N
2012-07-06 16:56:29 bieżący 61/2012 01C Złożenie do KRS wniosku o rejestrację emisji serii N
2012-07-04 12:32:10 bieżący 60/2012 01C WZ Spółki 30.07.2012r _uzupelnienie porzadku obrad oraz projektow uchwal
2012-07-02 22:08:14 bieżący 55/2012 01C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 lipca 2012r. godzina 9.00
2012-07-02 16:38:56 bieżący 54/2012 01C zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011r
2012-07-02 16:26:58 bieżący 53/2012 01C Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki_ rejestracja przez KRS emisji akcji serii M oraz T Spółki _ uzupełnienie raportu
2012-07-02 12:44:19 bieżący 52/2012 01C Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki_ rejestracja przez KRS emisji akcji serii M oraz T Spółki
2012-05-07 09:39:53 bieżący 50/2012 01C Istotna informacja
2012-04-24 20:19:59 bieżący 49/2012 01C Raport dotyczący objęcia akcji serii M oraz serii T
2012-04-24 18:33:48 bieżący 48/2012 01C Uchwały podjęte NWZA Spółki 23.04.2012r. scany podjętych uchwał
2012-04-24 16:35:20 bieżący 47/2012 01C Raport dotyczący zakończenia subskrypcji emisji akcji serii M oraz serii T
2012-04-24 16:30:34 bieżący 46/2012 01C Raport dotyczący ustalenia ceny emisyjnej i otwarcia subskrypcji emisji akcji serii M
2012-04-24 16:28:55 bieżący 45/2012 01C Raport dotyczący ustalenia ceny emisyjnej i otwarcia subskrypcji emisji akcji serii T
2012-04-24 08:28:28 bieżący 44/2012 01C Uchwały podjęte NWZA Spółki 23.04.2012
2012-03-31 20:38:01 bieżący 43/2012 01C Raport_ uzupełnienie porządku obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 23.04.2012 godzina 10.15
2012-03-31 20:33:38 bieżący 42/2012 01C Raport_ uzupełnienie porządku obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 23.04.2012 godzina 9.15
2012-03-29 00:56:10 bieżący 41/2012 01C Raport_ Akcjonariusze posiadający 5% na NWZA w dniu 26 marca 2012r
2012-03-28 21:31:33 bieżący 40/2012 01C Raport_ korekta projektów uchwał NWZA 23.04.2012r._ usunięcie oczywistych omyłek pisarskich
2012-03-28 14:31:31 bieżący 39/2012 01C Raport 26.03.2012r proces restrukturyzacji zadłużenia Spółki
2012-03-27 21:42:14 bieżący 38/2012 01C NWZA 23.04.2012r. godz. 10.15_zwołanie oraz projekty uchwał
2012-03-27 21:38:15 bieżący 37/2012 01C NWZA 23.04.2012r. godz. 9.15_zwołanie oraz projekty uchwał
2012-03-27 17:45:49 bieżący 36/2012 01C Rada Nadzorcza 26.03. 2012r_ powołanie Przewodniczącego RN oraz Wiceprezesa Zarządu.
2012-03-26 21:54:35 bieżący 35/2012 01C Raport_ rejestracja przez KRS zmiany siedziby Spółki.
2012-03-26 13:51:44 bieżący 34/2012 01C Raport NWZA 26 marca 2012r_ powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
2012-03-04 17:40:21 bieżący 33/2012 01C dot. ustalenie ceny emisyjnej i otwarcie subskrypcji emisji akcji rekompensacyjnej serii N
2012-03-04 17:36:28 bieżący 32/2012 01C dot. emisji rekompensacyjnej dla podmiotów które dokonały w 2010r. wpłat na akcje serii N
2012-02-28 09:14:32 bieżący 31/2012 01C Istotna Informacja
2012-02-27 19:45:27 bieżący 30/2012 01C Projekty Uchwał NWZA 26 marca 2012r
2012-02-27 19:41:21 bieżący 29/2012 01C Zwołanie NWZA Spółki na dzień 26 marca 2012r
2012-02-27 19:36:08 bieżący 28/2012 01C Istotna Informacja
2012-02-15 11:31:44 bieżący 27/2012 01C Sprawozdania za IV kwartał 2011r.
2012-02-15 11:25:42 bieżący 26/2012 01C Istotna informacja
2012-02-01 22:11:22 bieżący 25/2012 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 luty 2012r. o godzinie 9.00
2012-02-01 22:10:09 bieżący 24/2012 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 luty2012r. o godzinie 9.00
2012-02-01 22:08:35 bieżący 23/2012 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 01 lutego 2012r.
2012-01-31 23:27:21 bieżący 22/2012 01C Zawiadomienie od p. Jerzego Dmochowskiego, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC o dokonaniu transakcji na akcjach Victoria AOC
2012-01-30 10:52:52 bieżący 21/2012 01C Rezygnacja Prezesa Zarządu
2012-01-29 15:56:14 bieżący 20/2012 01C Obecny Zarząd Spółki Victoria AOC S.A.
2012-01-29 15:53:55 bieżący 19/2012 01C Sprostowanie raportu o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
2012-01-27 20:07:04 bieżący 18/2012 01C Obecna Rada Nadzorcza Spółki
2012-01-27 20:04:04 bieżący 17/2012 01C Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-01-27 20:01:38 bieżący 16/2012 01C Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
2012-01-27 19:59:07 bieżący 15/2012 01C Obecny Zarząd Spółki Victoria AOC S.A.
2012-01-27 19:57:53 bieżący 14/2012 01C Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2012-01-27 19:55:52 bieżący 13/2012 01C Rezygnacja Prezesa Zarządu
2012-01-25 20:07:57 bieżący 12/2012 01C Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii R
2012-01-23 19:42:20 bieżący 11/2012 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2012-01-23 19:40:47 bieżący 10/2012 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 23 stycznia 2012r.
2012-01-12 17:55:52 bieżący 9/2012 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 09 stycznia 2012r.
2012-01-11 15:26:43 bieżący 8/2012 01C Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-11 15:22:21 bieżący 7/2012 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2012-01-11 13:38:38 bieżący 6/2012 01C Akcjonariusze posiadający pow. 5% głosów na NWZA Spółki 09 stycznia 2012 godz. 12:00
2012-01-11 13:37:18 bieżący 5/2012 01C Akcjonariusze posiadający pow. 5% głosów na NWZA Spółki 09 stycznia 2012 godz. 9:00
2012-01-11 13:35:42 bieżący 4/2012 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 09 stycznia 2012r.
2012-01-09 18:11:56 bieżący 3/2012 01C Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2012-01-09 18:09:57 bieżący 2/2012 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2012-01-03 19:50:12 bieżący 1/2012 01C Zawiadomienie o objęciu akcji spółki przez podmiot powiązany w stosunku do wiceprezesa zarządu
2011-12-21 12:36:16 bieżący 82/2011 01C Podpisanie umowy zakupu 51% udziałów w firmie AGTES Sp. z o.o.
2011-12-20 22:16:15 bieżący 81/2011 01C Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
2011-12-20 22:09:21 bieżący 80/2011 01C Zawiadomienie o stanie posiadania akcji przez akcjonariusza
2011-12-19 23:12:17 bieżący 79/2011 01C Zawiadomienie od Poland Asset Investment Sp z o o z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
2011-12-19 23:10:57 bieżący 78/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 stycznia 2012r. godz.9 – uzupełnienie
2011-12-19 23:09:01 bieżący 77/2011 01C Zmiana porządku obrad NWZA 9 stycznia 2012r. godz. 9
2011-12-15 23:06:25 bieżący 76/2011 01C Komentarz Zarządu do zwołanego NWZA
2011-12-14 23:27:39 bieżący 75/2011 01C Zwołanie walnych zgromadzeń Spółki – korekta
2011-12-14 21:51:02 bieżący 74/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 stycznia 2012r. o godzinie 12.00
2011-12-14 21:49:36 bieżący 73/2011 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 stycznia 2012r. o godzinie 12.00
2011-12-14 21:48:04 bieżący 72/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 stycznia 2012r. o godzinie 9.00
2011-12-14 21:44:46 bieżący 71/2011 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 stycznia 2012r. o godzinie 9.00
2011-12-14 20:26:39 bieżący 70/2011 01C Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
2011-11-20 12:57:22 bieżący 69/2011 01C Odpowiedź na zapytania inwestorów – istotna informacja
2011-11-20 12:47:33 bieżący 68/2011 01C Istotna informacja
2011-11-17 17:37:49 bieżący 67/2011 01C Raport za III kwartał 2011 roku – komentarz Zarządu
2011-11-17 11:21:10 bieżący 66/2011 01C Raport za III kwartał 2011 roku
2011-11-17 11:19:32 bieżący 65/2011 01C Raport za III kwartał 2011 roku
2011-11-16 17:37:33 bieżący 64/2011 01C Istotna informacja
2011-11-10 18:35:14 bieżący 63/2011 01C Zakończenie subskrypcji akcji serii R
2011-09-30 16:23:03 bieżący 62/2011 01C Istotna informacja
2011-09-08 17:35:15 bieżący 61/2011 01C VICTORIA: Istotna informacja
2011-08-19 20:04:31 bieżący 60/2011 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2011-08-16 15:05:25 bieżący 59/2011 01C Raport za II kwartał 2011 roku
2011-08-04 18:03:16 bieżący 58/2011 01C Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2011-07-25 18:48:36 bieżący 57/2011 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 22 lipca 2011r.
2011-07-22 19:19:41 bieżący 56/2011 01C Ogłoszenie przerwy w NWZA Spółki
2011-07-22 19:18:27 bieżący 55/2011 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2011-07-21 08:52:26 bieżący 54/2011 01C Zamiar połączenia kapitałowego z Agtes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011-07-12 18:07:36 bieżący 53/2011 01C Zawarcie istotnej umowy – dystrybucja systemów informatycznych
2011-07-03 20:06:02 bieżący 52/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2011r.
2011-07-03 20:04:48 bieżący 51/2011 01C Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-06-22 16:16:01 bieżący 50/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2011r.
2011-06-22 16:14:44 bieżący 49/2011 01C Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-06-16 17:05:49 bieżący 48/2011 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2011r.
2011-06-16 17:04:11 bieżący 47/2011 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-06-06 15:15:14 bieżący 46/2011 01C Zmiana podania terminu zwołania NWZA
2011-05-30 08:12:06 bieżący 45/2011 01C Udzielenie informacji akcjonaiuszowi zgodnie z art. 428 §6 ksh
2011-05-13 23:20:44 bieżący 44/2011 01C Raport za I kwartał 2011 roku
2011-05-12 11:10:12 bieżący 43/2011 01C Opinia Zarządu dotycząca emisji akcji serii R
2011-05-12 10:23:33 bieżący 42/2011 01C Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii R
2011-05-12 10:19:19 bieżący 41/2011 01C Otwarcie subskrypcji prywatnej akcji serii R
2011-05-12 10:17:05 bieżący 40/2011 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 11 maja 2011r.
2011-05-05 22:41:44 bieżący 39/2011 01C Zmiana siedziby Spółki
2011-05-05 22:40:35 bieżący 38/2011 01C Odwołanie Prokurenta
2011-05-02 14:05:18 bieżący 37/2011 01C Powołanie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-05-02 14:04:04 bieżący 36/2011 01C Powołanie przewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-05-02 14:02:10 bieżący 35/2011 01C Powołanie Prezesa Zarządu
2011-04-28 20:11:03 bieżący 34/2011 01C Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
2011-04-27 22:50:48 bieżący 33/2011 01C Ogłoszenie przerwy w NWZA Spółki
2011-04-27 22:48:22 bieżący 32/2011 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej
2011-04-11 21:59:36 bieżący 31/2011 01C Ogłoszenie przerwy w NWZA Spółki
2011-04-11 21:46:44 bieżący 30/2011 01C Powołanie kuratora Spółki
2011-03-24 22:45:46 bieżący 29/2011 01C Uzupełnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2011r.
2011-03-24 22:43:00 bieżący 28/2011 01C Uzupełnienie Porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-03-16 21:39:44 bieżący 27/2011 01C Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 15 marca 2011r.
2011-03-16 21:35:03 bieżący 26/2011 01C Istotna informacja
2011-03-15 20:40:17 bieżący 25/2011 01C Zmiany w Radzie Nadzorczej
2011-03-15 20:38:40 bieżący 24/2011 01C Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2011r.
2011-03-15 20:37:12 bieżący 23/2011 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-03-14 21:58:03 bieżący 22/2011 01C Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
2011-03-14 18:42:20 bieżący 21/2011 01C Emisja akcji serii P Spółki
2011-03-14 18:40:47 bieżący 20/2011 01C Walne Zgromadzenie Spółki – istotna informacja
2011-03-11 21:25:17 bieżący 19/2011 01C Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
2011-03-06 21:01:49 bieżący 18/2011 01C Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
2011-03-04 20:54:38 bieżący 17/2011 01C Walne Zgromadzenie Spółki
2011-02-28 21:45:57 bieżący 16/2011 01C Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
2011-02-17 21:39:19 bieżący 15/2011 01C Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2011r.
2011-02-17 21:37:47 bieżący 14/2011 01C Zmiana terminu WZA Spółki
2011-02-15 21:18:01 bieżący 13/2011 01C Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 marca 2011r.
2011-02-15 21:16:31 bieżący 12/2011 01C Zmiana terminu WZA Spółki
2011-02-02 22:40:31 bieżący 9/2011 01C Powołanie Prokurenta
2011-01-31 21:42:20 bieżący 8/2011 01C Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011
2011-01-27 19:36:01 bieżący 7/2011 01C Zwołanie Rady Nadzorczej Spółki
2011-01-27 19:33:17 bieżący 6/2011 01C Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lutego 2011r.
2011-01-27 19:31:39 bieżący 5/2011 01C Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2011-01-22 13:48:44 bieżący 4/2011 01C Zakończenie subskrypcji akcji serii M
2011-01-22 13:46:00 bieżący 3/2011 01C Cena emisyjna akcji serii M-korekta
2011-01-20 21:15:50 bieżący 2/2011 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 17 stycznia 2011r.
2011-01-18 20:41:29 bieżący 1/2011 01C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2010-12-20 16:46:49 bieżący 63/2010 01C Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki-korekta
2010-12-20 16:36:17 bieżący 62/2010 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2011r.
2010-12-20 16:33:38 bieżący 61/2010 01C Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2010-12-08 12:30:51 bieżący 60/2010 01C Informacja w przedmiocie projektów uchwał na NWZA Spółki w dniu 21 grudnia 2010r.
2010-11-25 23:47:30 bieżący 59/2010 01C Powołanie Prezesa Zarządu
2010-11-25 23:44:15 bieżący 58/2010 01C Powołanie przewodniczącej Rady Nadzorczej
2010-11-25 23:40:37 bieżący 57/2010 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2010r.
2010-11-25 23:38:42 bieżący 56/2010 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2010-11-22 13:25:46 bieżący 55/2010 01C Zmiana terminu NWZA Spółki
2010-11-17 20:11:42 bieżący 54/2010 01C Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 2010r.
2010-11-17 20:09:33 bieżący 53/2010 01C Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2010-11-16 20:24:43 bieżący 52/2010 01C Zakończenie subskrypcji akcji serii N
2010-10-09 08:38:52 bieżący 50/2010 01C Informacja Zarządu o przedłużeniu terminu zamknięcia emisji akcji serii N
2010-09-30 13:50:56 bieżący 49/2010 01C Informacja Zarządu w związku z zbliżającym się terminem zakończenia emisji akcji serii N
2010-09-23 16:29:37 bieżący 48/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie emisji akcji serii N
2010-09-20 22:39:10 bieżący 47/2010 01C Informacja o stanie posiadania akcji Victoria AOC przez Wiceprezesa Zarządu Spółki
2010-08-13 18:39:19 bieżący 45/2010 01C Dokonanie zapisu przez Wiceprezesa Zarządu Spółki na akcje nowej emisji serii N
2010-08-12 19:23:04 bieżący 44/2010 01C Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010 roku
2010-08-11 14:55:15 bieżący 43/2010 01C Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii L oraz Ł Victoria AOC
2010-08-10 10:55:50 bieżący 42/2010 01C Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M
2010-07-30 16:56:46 bieżący 41/2010 01C Zmiana zasad subskrypcji akcji serii N
2010-07-26 15:58:28 bieżący 40/2010 01C Zasady subskrypcji akcji serii N
2010-07-23 14:58:32 bieżący 39/2010 01C Złożenie na GPW dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzania akcji serii L i Ł Spółki na rynku „New Connect”
2010-07-23 14:56:30 bieżący 38/2010 01C Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
2010-07-21 23:29:18 bieżący 37/2010 01C Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii N
2010-07-21 16:35:28 bieżący 36/2010 01C Uchwały podjęte na NWZA Spółki
2010-07-21 16:32:34 bieżący 35/2010 01C Uchwały podjęte na WZA Spółki
2010-07-19 23:24:41 bieżący 34/2010 01C Korekta raportu rocznego – informacja w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk
2010-07-14 19:27:03 bieżący 33/2010 01C Informacja w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniach 25 czerwca oraz 12 lipca 2010r.
2010-06-25 23:30:05 bieżący 32/2010 01C Powołanie członka rady nadzorczej
2010-06-25 23:27:44 bieżący 31/2010 01C Przerwa w obradach NWZA
2010-06-25 23:25:18 bieżący 30/2010 01C Przerwa w obradach ZWZA
2010-05-29 20:23:03 bieżący 28/2010 01C Projekty uchwał NWZA Spółki zwołane na 25 czerwca 2010 r.
2010-05-29 20:18:33 bieżący 27/2010 01C Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2010-05-29 20:09:55 bieżący 26/2010 01C Projekty uchwał ZWZA Spółki zwołane na 25 czerwca 2010 r.
2010-05-29 19:54:23 bieżący 25/2010 01C Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2010-04-27 17:49:02 bieżący 23/2010 01C Zakończenie subskrypcji akcji serii Ł
2010-03-31 15:05:59 bieżący 22/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie nowej strategii Spółki
2010-03-23 19:55:14 bieżący 21/2010 01C Otrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie
2010-03-09 15:49:44 bieżący 20/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie emisji akcji serii Ł Spółki oraz publikacja formularza zapisu
2010-03-09 15:38:23 bieżący 19/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie wprowadzania do alternatywnego systemu obrotu akcji serii K, L oraz PDA serii Ł i akcji serii Ł
2010-03-09 15:35:02 bieżący 18/2010 01C Wypowiedzenie umowy Autoryzowanemu Doradcy
2010-02-26 10:48:46 bieżący 17/2010 01C Rezygnacja pana Artura Jakubowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
2010-02-26 10:46:17 bieżący 16/2010 01C Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2010-02-18 13:28:04 bieżący 15/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie subskrypcji akcji serii Ł Spółki oraz publikacja formularza zapisu
2010-02-17 13:49:36 bieżący 14/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie sprzedaży systemów informatycznych Spółki
2010-02-17 13:47:59 bieżący 13/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie wprowadzania do alternatywnego systemu obrotu akcji serii K, L oraz PDA serii Ł i akcji serii Ł
2010-02-17 13:44:12 bieżący 12/2010 01C Informacja Zarządu w przedmiocie nowej strategii Spółki
2010-02-15 18:08:20 bieżący 10/2010 01C Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010 – korekta
2010-02-12 12:53:49 bieżący 9/2010 01C Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, C, D, H, J
2010-01-30 16:12:52 bieżący 8/2010 01C Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010
2010-01-28 11:29:02 bieżący 7/2010 01C Zasady subskrypcji akcji serii Ł- korekta nr rachunku wpłat
2010-01-27 17:09:41 bieżący 6/2010 01C Zasady subskrypcji akcji serii Ł
2010-01-25 19:50:01 bieżący 5/2010 01C Wyznaczenie terminu wykonania prawa poboru akcji serii Ł oraz określenie zasad subskrypcji
2010-01-20 13:32:35 bieżący 4/2010 01C Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii Ł
2010-01-19 11:06:54 bieżący 3/2010 01C Informacja Zarządu dotycząca NWZA Spółki odbytego w dniu 18 stycznia 2010 r.
2010-01-18 13:42:27 bieżący 2/2010 01C Protokół Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 18 stycznia 2010r.