Akcjonariusz

Liczba akcji 

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w głosach WZ

01 CYBERATON S.A.  200 000  0,17%  200 000  0,17% 
Janusz Skopowski  24 625 000  20,58%  24 625 000  20,58% 
Jacek Franasik 10 869 940 9,08% 10 869 940 9,08%
Pozostali akcjonariusze  83 971 580  70,17%  83 971 580  70,17% 
Razem  119 666 520  100%  119 666 520 100%