W dniu 29 listopada odbyło się NZW 01CYBERATON S.A. powzięto Uchwały zawarte w załączonym Protokole.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. na dzień 29 listopada 2019 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd Emitenta 01Cyberaton S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 29 listopada 2019 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Leszczyńska Orłowski Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

01CYBERATON – ZWZ 27.06.19 – treść uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd Emitenta 01Cyberaton S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

01CYBERATON – ZWZ 27.06.19 – ogłoszenie
01CYBERATON – ZWZ 27.06.19 – projekty uchwał pdf_icon
01CYBERATON – ZWZ 27.06.19 – liczba akcji i głosów pdf_icon
01CYBERATON – ZWZ 27.06.19 – formularz pełnomocnictwa pdf_icon

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd Emitenta 01Cyberaton S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

5. 01Cyberaton – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
4. 01Cyberaton S.A. – Projekty uchwały pdf_icon
3. 01Cyberaton S.A. – ZWZ – liczba akcji i głosów pdf_icon
6. 01Cyberaton S.A.- Fomularz pelnomocnictwa pdf_icon

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ogloszenie o zwolaniu ZWZ pdf_icon
Projekty uchwał na ZWZ pdf_icon
Liczba akcji na ZWZ pdf_icon
Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna pdf_icon
Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna pdf_icon
Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizyczna pdf_icon
Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ pdf_icon

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku.

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Walne Zgromadzenie z 30.06.2016 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 30.06.2016 r.
pdf_icon

Informacja o  zebraniu Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja o  zebraniu Walnego Zgromadzenia na 30.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie z 30.06.2015 r.

Zestawienie dokonanych zmian Statutu Spółki z dotychczas obowiązującymi postanowieniami pdf_icon
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 30.06.2015 r.
pdf_icon